מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות זו (להלן: "המדיניות"), מתארת למשתמש (להלן: "המשתמש") את אופן האיסוף, דרך השימוש והשיתוף של המידע האישי אשר נמסר על ידך ו/או נאסף עליך, באמצעות הזנת פרטיך באתר אינטרנט זה www.ravkavonline.co.il ("האתר") ו/או באמצעותך לגבי מידע אשר בחרת לחלוק עם פיסנטרה בע"מ ("החברה"), הכול בהתאם למפורט במדיניות להלן. המדיניות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש של האתר.

המדיניות כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מיועדת לנשים וגברים כאחד. אנו ממליצים לכם לקרוא את מדיניות הפרטיות בעיון ואם אינכם מסכימים לתנאי המדיניות, אנא הימנעו מהשימוש באתר. המשך שימוש על ידכם יהווה הסכמתכם למדיניות.

1. חוקים ורגולציה מקומית

1.1. מדיניות פרטיות זו מטרתה לעמוד בחוקים ובתקנות אשר חלים בכל מדינה שממנה נאסף המידע האנונימי והמידע האישי, כמתואר במדיניות פרטיות זו, לרבות החוק להגנת הפרטיות התשמ"א-1981 (להלן: "החוק") ותקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017 (להלן:"התקנות")

2. המידע הנאסף על ידי החברה והשימוש בו

2.1. מידע אנונימי שנאסף: בעת שימוש באתר, עשויה החברה לאסוף מידע הנוגע לשימוש באתר אשר אינו מאפשר זיהוי של היחיד ו/או חשיפת זהותם של המשתמשים כגון מידע מצטבר וניתוח על דפוסי שימוש (להלן: "מידע אנונימי") זאת לשם שיפור השירותים והעשרת תוכן האתר, איכותו וטיב השירותים הניתנים למשתמשים באתר על ידי החברה וכן לשם שימוש במידע הנאסף לצרכי ביצוע סטטיסטיקות, ביצוע מחקר ועריכת ניתוחים אנונימיים. החברה רשאית לאסוף, לעשות שימוש ולפרסם מידע אנונימי, ולחשוף אותו לצדדים שלישיים, לשם אספקת, שיפור ופרסום האתר והשירותים של החברה. מידע אנונימי עשוי להישמר לצמיתות בארכיוני החברה לצורך שימוש עתידי.

2.2. מידע אישי שנאסף: מידע זה מאפשר זיהוי של המשתמש באופן מלא או במאמץ סביר באמצעות חיבור מידע נוסף (להלן: "מידע אישי") החברה עשויה לאסוף מידע אישי שהנכם מזינים ומוסרים באתר (כגון: שם מלא, מספר זהות, כתובת דואר אלקטרוני, תאריך לידה וכיו"ב.

2.3. השימוש במידע האישי: החברה אוספת את המידע האישי לצורך המטרות הבאות (כולן או חלקן).

2.4. לשם אספקת השירותים הניתנים למשתמש על ידי החברה במסגרת האתר ו/או שימוש ו/או שיפור השירותים באתר.

2.5. לשם תמיכה ומתן מענה לשאלות המשתמשים ותקשורת עם המשתמש באתר.

2.6. לשם זיהוי המשתמש בעת פנייה לחברה ו/או למי מטעמה.

2.7. לשם קשרי לקוחות כולל תקשורת במטרה לעדכן את המשתמשים בנוגע לעדכונים האחרונים של החברה וכן לספק למשתמשים מידע ביחס לתוכן שעשוי לעניין את המשתמשים.

2.8. מידע טכני מהמכשיר הסלולרי ו\או מחשב של המשתמש לשם מניעת הונאות.

2.9. לשם עמידה בהוראות הדין, חובות רגולטוריות ודרישות של רשות ממשלתית או צו משפטי.

2.10. לכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלוונטיים באתר.

2.11. המשתמש מתחייב למסור, אך ורק, פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ומאשר בזאת את נכונות הפרטים שנמסרו על ידו. יובהר, על המשתמש לא חלה חובה למסור מידע כלשהו לחברה באמצעות האתר אולם ככל שלא יימסר המידע ייתכן והחברה ולא תוכל לספק שירותים (כולם או חלקם) לאותו משתמש.

2.12. ככל שהחברה תבקש להוסיף שימושים ו/או לאסוף מידע אישי נוסף היא תבקש את הסכמתו מראש של המשתמש, אולם, ככל שאישור זה לא יינתן, ייתכן והחברה לא תוכל לספק שירותים (כולם או חלקם) לאותו משתמש.

2.13. מאגרי מידע. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שמידע אשר נמסר על ידי המשתמש נאסף על ידי החברה כמפורט במדיניות זו, מצטבר בבסיסי הנתונים של החברה ובמאגר המידע של החברה (מאגר מספר: 700063735) ו/או במאגר של ספקי שירות מטעמה, והינם ניתנים לעיון של כל משתמש אשר נרשם לשירותי החברה ושילם להיות מנוי לשירותים.

2.14. ידוע למשתמש כי החברה תחזיק, תנהל ותשתמש במידע שבמאגר המידע לשם לקידום פעולותיה, כולל פעולותיה עם גופים אחרים, והמשתמש מסכים לכך ומצהיר כי אין ולא תהיה לו כל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמה עקב כך, ובלבד שהשימוש במידע יהיה בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו .

3. שיתוף צדדים שלישיים במידע

החברה מעבירה מידע לצדדים שלישיים רק במקרים המפורטים להלן:

3.2. החברה מעבירה מידע אישי לספקיה לצורך מתן השירותים.

3.3. ככל שהמשתמש נתן את הסכמתו המפורשת.

3.4. לרשויות המדינה בהתאם לסמכויות המוקנות להן על פי דין, לרבות למשרד התחבורה.

3.5. המידע האישי יועבר על ידי החברה לחברות קשורות לרבות חברות בנות, מיזמים משותפים, או חברות אחרות תחת שליטה משותפת או עסקים המנהלים עסק הקשור לשירותים.

3.6. במקרה של מחלוקת משפטית בין המשתמש/ת לבין החברה שתחייב חשיפת פרטי המשתמש.

3.7. אם המשתמש יבצע באתר פעולות שבניגוד לדין ו\או באופן שיפגע בתפקודו התקין.

3.8. אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטי המשתמש או המידע אודותיו לצד שלישי.

3.9. בכל מקרה של חשד להונאה או בעיות אבטחה.

3.10. צדדי ג' עשויים לאסוף מידע ו/או לעבד ו/או לשמור ו/או לשתף את המידע שלכם כיוצא באלה ואולם פעולות אלו מתבצעות בכפוף לתנאי שימוש ומדיניות פרטיות של אותם צדדי ג'. לפיכך, החברה אינה אחראית לפעולות כאמור ו/או למדיניות פרטיות ותנאי השימוש החלים על פעולות אלו המתבצעות על ידי צדדי ג'.

3.11. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ככל שהמשתמש נמצא באחד מאתרי החברה במדיות החברתיות השונות (כגון: Twitter, Facebook, Instagram etc) (להלן: "אתרי מדיות חברתיות"), השימוש ו/או האיסוף של המידע יהא בכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של המדיה החברתית הרלוונטית, ולא על ידי מדיניות פרטיות ותנאי השימוש של החברה. אנו ממליצים לעיין בתנאי שימוש ומדיניות הפרטיות של אתרי מדיה חברתית אלו.

3.12. המשתמש רשאי להודיע לחברה בחוזר לדוא"ל כי הוא מבטל כל הסכמה קודמת שניתנה לחברה על ידו לשימוש במידע האישי שלו, כפי שמפורט במדיניות הפרטיות ובמקרה זה תחדל החברה מלעשות שימוש במידע האישי וממתן השירותים.

4. Google Analytics

4.1. באתר החברה נעשה גם שימוש בכלי הנקרא - Google Analytics, על מנת לאסוף מידע אודות השימוש של המשתמש באתר (כגון תדירות ביקורי המשתמש באתר). החברה עושה שימוש במידע המתקבל מ- Google Analytics, על מנת לתחזק ולשפר את האתר והשירותים הניתנים על ידי החברה. להלן לינק ל- Google Analytics בכדי לגלות כיצד הכלי Google Analytics אוסף ומשתמש במידע של המשתמש, www.policies.google.com.

5. Cookies

5.1. באתר עשויה החברה לעשות שימוש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ואימות פרטים עוגיות (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר.

האתר עושה שימוש בעוגיות למספר מטרות מרכזיות:

5.2. עוגיות חיוניות: לשם התנהלות תקינה של האתר, לרבות זיהוי המשתמש בעת כניסתו ו/או הרשמתו לאתר, וכן לשם ביצוע הליך תקין של רכישה הזמנה וכדומה. עוגיות אלו הינן הכרחיות לפעילות התקינה של האתר.

5.3. עוגיות מעקב ביצועים: לשם איסוף מידע אנונימי, סטטיסטי על פעילות המשתמש באתר (כגון: מידע על העמודים הנצפים ביותר, זמני שהייה בכל עמוד, מקורות ההגעה לאתר) לשם שיפורו של האתר.

5.4. עוגיות פונקציונאליות (העדפות): לשם התאמת ברירת המחדל להעדפות המשתמש (כגון: בחירת שפת הממשק, סיסמאות, פרטי הרשמה). ללא עוגיות אלו, הפונקציונאליות של האתר עלולה להיפגע.

5.5. ניתן לשנות את הגדרות הדפדפן ובכך לא לאפשר לאתר זה לנהל עוגיות. עם זאת, סביר ביותר שחסימת השימוש בחלק או בכל העוגיות לא תאפשר מהלך תקין של גלישה ושימוש באתר.

6. אבטחת מידע

6.1. החברה פועלת על פי נהלים המקובלים בתעשייה לצורך אבטחת המידע של כל משתמשיה. יחד עם זאת, אין אמצעים אלקטרוניים באינטרנט אשר יכולים לאבטח ב - 100% את המידע השמור בשרתים של החברה. לאור האמור החברה מיישמת כללים ונהלים לצורך הגנה על המידע האישי שלך. חברה לא יכולה להתחייב כי המידע שבשרתיה לא יאבד / ייפגם / יושמד / ייפרץ / יתגלה.

7. שמירת המידע

7.1. המידע עליך מאוחסן במאגרי מידע המנוהלים על ידי החברה ו/או על ידי צד שלישי מטעמה בכפוף לתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017.

7.2. מאגרי המידע עשויים להימצא מחוץ לגבולות מדינת ישראל. בעצם השימוש באתר, המשתמש מסכים להעברת המידע עליך ולשמירתו מחוץ לגבולות ישראל.

8. דיוור ישיר ופרסומת

8.1. החברה עשויה לפנות אליכם ולהציע לכם הטבות ודברי פרסומת ו/או מידע אחר ו/או פנייה באמצעות דיוור ישיר כהגדרתו בסעיף 17 ג' לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981, ו/או דברי פרסומת כפי שמוגדר בסעיף 30א (ב) לחוק התקשורת (בזק ושירותים) התשמ"ב 1982.

8.2. ככל שהחברה תבצע דיוור או פרסומת כאמור תהיה רשאי להורות לחברה להסיר אותו מרשימות הדיוור שלנו וזאת על ידי פנייה אל החברה בכתובת שתצוין בהודעת הדיוור ו/או פרסומת.

9. עדכונים ותיקונים למדיניות

9.1. המדיניות עשויה להשתנות מעת לעת, ובאחריותכם להתעדכן בגרסה האחרונה והמחייבת אשר התפרסמה באתר. השימוש המתמשך שלכם באתר, לאחר שינויים באתר כאמור, מהווה בזאת את הסכמתכם לתיקונים האלה למדיניות הפרטיות ואת הסכמתכם להיות מחויבים לתנאים שגובשו במסגרת התיקונים האלה.

10. קטינים

10.1. החברה איננה אוספת, מעבדת או מגלה ביודעין מידע אישי מאת קטינים מתחת לגיל 16, ללא קבלת הסכמה מראש מאת הוריהם או מאדם בעל אחריות הורית (למעט מידע אשר החברה נדרשת לאסוף בהתאם להנחיות משרד התחבורה). אם יוודע לחברה כי קטין מתחת לגיל 16 מסר מידע אישי מזהה באתר, ללא הסכמה כאמור, החברה תעשה מאמצים סבירים להסיר מידע זה ממאגר המידע.

11. פנה אלינו

באמצעות טופס יצירת קשר.

פיסנטרה בע"מ, יצחק שדה 8, תל-אביב. support@pcentra.com, www.pcentra.com.


עודכן לאחרונה ביום: 21 יולי, 2022