תנאי שימוש ברב-קו אונליין

נא קרא הסכם זה ("תנאי השימוש") בעיון לפני השימוש באתר "רב-קו אונליין" ובאפליקציית "רב-קו אונליין" (להלן "האתר") של פיסנטרה בע"מ מרחוב יצחק שדה 8, תל-אביב יפו, ח.פ. 514115138 (להלן: "פיסנטרה").

האתר מאפשר לנוסעים בתחבורה ציבורית לרכוש ולטעון כרטיסי נסיעות על גבי כרטיס הרב-קו האישי, בעזרת התקן קורא/כותב כרטיסים אשר מתחבר למחשב האישי דרך יציאת ה USB. השימוש באתר, מעיד על כך שקראת והבנת את הסכם זה ונתת את הסכמתך לתנאים אלה. תנאים אלה חלים על השימוש באתר באמצעות כל מחשב וכל מכשיר (כדוגמת טלפון סלולארי או מחשבי לוח למיניהם), באמצעות רשת האינטרנט או כל אמצעי תקשורת אחר (להלן: " מכשיר תקשורת").

הנך רשאי להשתמש באתר רק בהתאם לכללים המפורטים או מאוזכרים במסמך זה.

תוכל לחזור ולקרוא תנאים אלה (להלן "תנאי השימוש") במקום המיועד לכך באתר www.ravkavonline.co.il. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

אם אינך מסכים לתנאי השימוש כהסכם המחייב אותך, אנא אל תעשה שימוש באתר.

1. הגדרות

במסמך זה תהיינה משמעותם של המונחים הבאים כמצוין להלן:

1.1 "אתר האינטרנט" הינו אתר האינטרנט של מערכת רב-קו אונליין.

1.2 "אפליקציית רב-קו אונליין" או "האפליקציה" הינה אפליקציית לאנדרואיד או אייפון של מערכת רב-קו אונליין הזמינה להורדה בחנות האפליקציות של גוגל או של אפל.

1.3 "חשבון" הינו חשבון המנוי המתנהל אצל פיסנטרה בע"מ.

1.4 "המנוי" הינו מי שנרשם למערכת רב-קו אונליין באתר או השתמש באתר ו/או באפליקציה, והכל באמצעות מסירת פרטים אישיים והרשאה לחיוב אמצעי תשלום. מנוי יהיה רשאי לרכוש חוזי נסיעה ולהשתמש בהם.

1.5 "מערכת רב-קו אונליין" מערכת של פיסנטרה המאפשרת לרכוש, באמצעות אתר אינטרנט ובעזרת התקן קורא/כותב כרטיסים ובאמצעות האפליקציה, זכויות נסיעה בשירותים של מפעיל/י תחבורה ציבורית.

1.6 "מפעיל תחבורה ציבורית" או "מפעיל" הינו מפעיל תחבורה ציבורית, החבר בפורום מפעילי תחבורה ציבורית כפי שהוגדר על ידם לטובת הפעלת שירות זה ו/או מפעיל תחבורה ציבורית שאינו חבר בפורום מפעילי תחבורה ציבורית איתו התקשרה חברת פיסנטרה במישרין או בעקיפין. לעניין פורום מפעילי תחבורה ציבורית, רשימת המפעילים החברים בפורום זה יכולה להשתנות מעת לעת.

1.7 "פרטי הזיהוי האישי" – כתובת דואר אלקטרונית של המנוי והסיסמה האישית.

1.8 "שימוש באתר" כולל אך לא מוגבל לכל גרסה קיימת ומעודכנת, שינוי, שיפור, עדכון ו/או שדרוג של האתר אשר יסופקו על ידי פיסנטרה.

1.9 "קנס בגין אי תשלום" המחיר שעל הנוסע בתחבורה ציבורית לשלם עבור נסיעה ללא כרטיס בר תוקף לנסיעתו מעבר לתשלום המקורי אותו נדרש לשלם כפי הקבוע בתקנות התעבורה, תשכ"א -1961 ועשוי להתעדכן מעת לעת על פי חוק.

1.10 "תוכן" או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).

2. שירותי מערכת רב-קו אונליין

2.1 השירות הניתן באמצעות מערכת רב-קו אונליין הינו רכישה וטעינה של חוזי נסיעה בתחבורה ציבורית, על גבי הרב-קו. השירות מאפשר רכישה של חוזי נסיעה של חברת אגד ו/או של המפעילים החברים בפורום מפעילי התחבורה הציבורית, ומאפשר שימוש בכרטיסי הנסיעה במגוון חברות התחבורה הציבורית ככל והחוזה מכובד על ידן, לפי דרישות משרד התחבורה המתעדכנות מעת לעת.

3. מחירים, גביה ותשלומים

3.1 האחריות לקביעת גובה דמי הנסיעה בגין השימוש בתחבורה ציבורית, לרבות סוגי חוזי הנסיעה והנחות ייעודיות על פי פרופיל המשתמש בתחבורה ציבורית, מצויה באחריותם של משרדי האוצר והתחבורה מכוח חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח-1957. גובה דמי הנסיעה כאמור מוסדר בצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה בקווי השירות באוטובוסים ומחירי נסיעה ברכבת מקומית) התשס"ג 2003. על המנוי להפנות כל שאלה או תלונה בעניינים אלה נציגי פניות הציבור במשרדי התחבורה והאוצר.

3.2 רכישת חוזה נסיעה באמצעות השירות אינו מחייב את המנוי בעמלת שירותי נוחות (או עמלה דומה) פרט לדמי הנסיעה בגין השימוש בתחבורה ציבורית. עם זאת, פיסנטרה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע מעת לעת, בכפוף לעדכון התקנון בהתאם, כי על רכישת חוזה נסיעה באמצעות השירות יחויב המנוי בעמלת שירותי נוחות וסכום העמלה יצטרף למחיר דמי הנסיעה בעת רכישת חוזה הנסיעה.

3.3 חוזי נסיעה הנרכשים באמצעות מערכת רב-קו אונליין מקנים זכות נסיעה בשירותי כלל המפעילים ככל שתנאי חוזה הנסיעה מאפשרים זאת, כפי שמוסדר על ידי משרד האוצר והתחבורה כאמור. אין בעובדה זו להשפיע על מחיר חוזה הנסיעה.

3.4 יובהר כי השימוש באתר החינמי אינו פוטר אותך מתשלום בגין גלישה ברשת האינטרנט, על פי ובהתאם לתכנית החיוב של חברת התקשורת וספק האינטרנט.

3.5 תשלום עבור רכישת חוזי נסיעה ייעשה על ידי המנוי לפיסנטרה באמצעות כרטיס האשראי של המנוי במסגרת השירות. עם הצטרפותו של המנוי לשירות, נותן הוא את הסכמתו ואישורו לכך.

3.6 הצטרף מנוי לשירות ייחשב כמי שנתן הסכמתו לכך שאישורי הרכישה בקשר עם השירות יעמדו לרשותו בחשבון המנוי שלו באתר האינטרנט. המנוי יוכל לפנות לפיסנטרה לצורך קבלת אישורי רכישה קודמים המתייחסים לתקופה של עד שנה.

3.7 לא יינתן החזר, מלא או חלקי, למשתמש ששימושו בשירות הופסק לאלתר או נמנע בשל הפרת תנאי השימוש.

3.8 ביטול רכישה יכול שיעשה על ידי המשתמש תוך 14 יום ממועד העסקה הראשונית וזאת בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981 ("חוק הגנת הצרכן "). משתמש שיבטל את רכישתו בהתאם לחוק הגנת הצרכן יוכל לקבל החזר כספי, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם. בכל מקרה ביטול הרכישה יכול שייעשה אל מול מפעיל התחבורה הציבורית ממנו בחר המפעיל לרכוש את החוזה בהתאם לכללים הנהוגים ולהנחיות משרד התחבורה המתעדכנות מעת לעת.
משרד התחבורה פתח את המסלקה הארצית שתהא האחראית הבלעדית לשיחזור כרטיס רב-קו. לפיכך בכל מקרה של אובדן כרטיס רב-קו על הלקוח/ה להגיע ישירות לאחת מעמדות השירות של כל אחת מחברות התחבורה הציבורית והיא תטפל בשיחזור הכרטיס.

3.9 אם לא עלה בידי פיסנטרה לגבות את התשלום המגיע לה מאת המנוי באמצעות אמצעי התשלום שנמסר לה, תהא פיסנטרה רשאית לפעול לפירעון החוב בכל דרך אחרת לגביית חוב המנוי לפי שיקול דעתה, לרבות לשוב ולסלוק את כרטיס האשראי של המנוי עד פירעון מלוא החוב (לרבות סליקת כרטיס אשראי חליפי ככל שעודכן ו/או אושר על-ידי המנוי), וכן לדרוש פירעון החוב מאת המנוי וזה יפרע את חובו לחברה בתוך 7 ימים מיום שנדרש הוא לכך בכתב. המנוי יישא במלואו ההוצאות אשר היו כרוכות בגביית חובו.

3.10 בכל מקרה בו יושת על המנוי קנס בגין אי תשלום, אשר אין מקורו במעשה או מחדל של פיסנטרה, יהא זה באחריות המנוי לפעול ו/או לערער על מתן הדו"ח בפני הרשות המוסמכת.

3.11 ביקש המנוי לחלוק על חיוב כלשהו בו חויב, יפנה המנוי אל פיסנטרה או אל המפעיל הרלוונטי בצירוף אישור הרכישה בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מ- 45 ימים לאחר שהחיוב הנידון הוצג לראשונה בחשבונו. המנוי ימסור בפניה את כל המידע הרלוונטי. ככלל, פנייתו של המנוי תיבדק ותימסר למנוי תשובה בתוך 15 ימי עסקים.

4. אחריות המנוי

4.1 המנוי (לרבות המבקש להצטרף כמנוי), מתחייב לספק לפיסנטרה מידע אמין ותקף. התברר למנוי כי נמסר על ידו לפיסנטרה מידע שגוי, על המנוי להודיע על כך לפיסנטרה, לאלתר, ולתקן מידע זה. על המנוי לעדכן את פיסנטרה מייד בכל שינוי בפרטים שמסר.

4.2 המנוי מתחייב כדלהלן:

4.2.1 לא לגלות את פרטי הזיהוי האישי לצד שלישי כלשהו.

4.2.2 לשמור את פרטי הזיהוי האישי במקום נסתר ומוגן.

4.2.3 ליידע את פיסנטרה, מיד עם היוודע הדבר, על כל שימוש לא מורשה אשר נעשה בחשבון. את ההודעה ישלח המנוי בהודעת דוא"ל לכתובת support@ravkavonline.co.il או בטלפון 073-2017498.

4.2.4 ליידע את פיסנטרה, מיד עם היוודע הדבר, על כל חשיפה של פרטי הזיהוי האישי של המנוי לאחרים, אובדן כרטיס האשראי. את ההודעה ישלח המנוי בהודעת דוא"ל לכתובת support@ravkavonline.co.il או בטלפון 073-2017498.

4.3 המנוי יהא אחראי בגין כל שימוש אשר ייעשה בחשבונו, לרבות שימוש שאינו מורשה על ידו, אלא אם כן נעשה השימוש הלא מורשה בשל רשלנותה של פיסנטרה.

4.4 המנוי יהא אחראי בגין כל שימוש אשר ייעשה במחשבו האישי, לרבות שימוש שאינו מורשה על ידו.

4.5 בכל חשש כאמור בסעיף זה, תהיה פיסנטרה רשאית להשעות את החשבון עד להסדרת העניין.

5. דרישות טכנולוגיות לשימוש בשירות

השימוש במערכת רב-קו אונליין מותנה בכל עת בפעילות תקינה וזמינות של רשת האינטרנט, תקינות המכשיר הנייד, המחשב האישי והדפדפן המותקן על המחשב האישי ועוד. לפיסנטרה לא תהיה אחריות בקשר עם כשל אצל גורמים אלה. הינך מסכים לספק על חשבונך את כל הציוד, התוכנה והגישה לרשת האינטרנט אשר נחוצים על מנת להשתמש בשירותים.

6. אחריות פיסנטרה

6.1 פיסנטרה אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי פיסנטרה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל פיסנטרה או אצל מי מספקיה.

6.2 האתר מסופק לך "כמות שהוא" ("As Is") ולפי זמינותו ("As Available") ללא כל התחייבות ו\או מצג ו\או אחריות מכל סוג שהוא, במפורש או מכללא ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי פיסנטרה בגין השירות שניתן באתר, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך. פיסנטרה אינה מבטיחה כי האתר יענה על דרישותיך או כי פעולת האתר תתבצע ללא הפרעות או ללא שגיאות. ככל שהדבר מותר על פי דין, פיסנטרה מחריגה בזאת כל אחריות, לרבות אחריות לזכות הקניין או לאי הפרה של זכות קניין, לאיכות מסחרית ולהתאמה למטרה מסוימת. פיסנטרה אינה אחראית ואינה ערבה למידת הדיוק, השלמות, השימושים או האמינות של התוצאות אשר יושגו באמצעות שימוש באתר. פיסנטרה לא תהא אחראית, בין אם לפי דיני החוזים, לפי דיני הנזיקין (לרבות בעוולה של רשלנות) או בכל אופן אחר, כלפיך או כלפי כל צד שלישי בשל נזקים עקיפים, מיוחדים או תוצאתיים וכל אובדן או נזק להכנסות עסקיות, אובדן רווחים או מוניטין, ונתונים או תיעוד שאבדו או ניזוקו, אשר נגרם לכל אדם, אשר נובע ו/או נוגע ו/או קשור לכל שימוש באתר, אפילו אם פיסנטרה הייתה מודעת על האפשרות שנזקים כאלה ייגרמו.

6.3 ככל שהאתר כולל קישורים לאתרים חיצוניים אשר שייכים לצדדים שלישיים, הקישורים והאתרים של צדדים שלישיים כאמור, מסופקים "כמות שהם" ללא כל אחריות מכל סוג שהוא, והשימוש באתרים האמורים יהיה כפוף לכל ההגבלות והתנאים אשר נדרשים על ידי הצד השלישי האמור.

6.4 פיסנטרה תהיה אחראית אך ורק לנזקים הכספיים אשר יגרמו למנוי, ככל שייגרמו, בשל רשלנותה או בשל הפרת התחייבויותיה על פי תנאי השימוש. אחריותה זו של פיסנטרה תהיה מוגבלת עד לגובה הסכומים אשר שילם המנוי בשל כך (מותנה בהצגת אישור הרכישה ו/או פירוט כרטיס האשראי) ו/או עד לגובה הסכום בו חויב חשבון המנוי בשל כך. בהקשר זה יצוין כי ככל ומדובר בנושאים הקשורים לרכישת החוזים של מפעילי התחבורה הציבורית במערכת המשתמש יפנה למוקדי השירות של המפעילים הרלוונטיים לקבלת מענה לרבות זיכויים וביטולי רכישה וכן שחזור כרטיסים.

7. השימוש באתר

אין להשתמש בתכנים באתר באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של פיסנטרה לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן):

7.1 הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.

7.2 אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

7.3 אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא - ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים, ככל שקיימים.

7.4 כל השימושים שנעשים באתר האינטרנט רב-קו אונליין יעשו בהתאם לתנאי שימוש אלה ובהתאם להוראות השימוש הקבועות ביחס לאותו אמצעי בו עושה שימוש המנוי, כאשר הן מצטרפות לתנאי שימוש אלה ואין בהן כדי לפגוע בתנאי שימוש אלה ו/או לבוא תחתיהם.

8. הקניין הרוחני של החברה ורישיון השימוש של הלקוח

8.1 פיסנטרה מעניקה למנוי בזאת, ואתה מקבל, רישיון מוגבל, אישי, שאינו בלעדי, ללא זכות להמחאה, בלתי-מסחרי, שאין להעניק על בסיסו רישיונות משנה, ואשר ניתן לביטול באופן מלא, להשתמש באתר על גבי מחשב אישי שבבעלותך או בשליטתך, כל זאת בהתאם לתנאים ולהוראות הנכללים בהסכם זה ולצורך קבלת השירות. פיסנטרה שומרת לעצמה את כל הזכויות באתר אשר לא הוענקו במסגרת הסכם רישיון זה במפורש.

8.2 כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים המוצעים בה ובכל תוכן הכלול בה הינן של פיסנטרה בלבד, או של צד שלישי, שהרשה לפיסנטרה להשתמש בהם, הינם קניינה הבלעדי של פיסנטרה ויישארו קניינה הבלעדי. כל זכויות הקניין הרוחני (לרבות, בין השאר, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים וכיוצא בזה) הקיימים ו/או מגולמים באתר, ו/או מצורפים, קשורים, ו/או מתייחסים לאתר הינם בבעלותה הבלעדית של פיסנטרה ויישארו בבעלותה הבלעדית כאמור. אין בהסכם זה בכדי להעביר אליך כל זכות באתר או בקשר אליו, אלא רק זכות מוגבלת להשתמש בו בהתאם לתנאיו של הסכם זה. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין אם על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מאדום תחבורה או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

8.3 מלבד ככל שהותר באופן מפורש בהסכם זה, אתה מסכים שלא: (א) להשתמש, לשנות או לשלב את האתר לתוך תוכנה אחרת, או ליצור יצירות נגזרות מכל חלק של האתר; (ב) למכור, לתת רישיון (או רישיון משנה), להחכיר, להמחות, להעביר, למשכן או לשתף בזכויות שלך על פי הסכם זה כל אדם אחר; (ג) להעתיק, להפיץ או לשעתק את האתר לטובת צדדים שלישיים; (ד) לשנות, לפרק, לעשות פעולות של הידור הפוך, הנדסה הפוכה, עדכון או שיפור של האתר או ניסיון לגלות את קוד המקור של האתר; ו/או (ה) להשתמש באתר האינטרנט לכל מטרה לא חוקית, לא מוסרית או בלתי מורשית. מובהר כי רישיון שימוש זה הינו מוגבל ואין הוא כולל שימוש מסחרי כלשהו בשירותי האתר; איסוף ושימוש במידע, תיאורים או מחירים כלשהם; שימוש הנגזר מאתר האינטרנט או תוכנו; הורדה או העתקה של מידע לטובת גורמים אחרים; וכל שימוש בכריית נתונים, רובוטים או כלים דומים המשמשים לאיסוף וחילוץ נתונים.

8.4 ככל שתשלח לפיסנטרה הערות, הצעות או חומרים הנוגעים לפיתוח, עיצוב ו/או קידום האתר, עלינו להבהיר שלא תהיה זכאי לכל תמורה בגין כל שימוש של פיסנטרה בהם, ואתה נותן בזאת רישיון בלתי-הדיר וכלל-עולמי לפיסנטרה לעשות שימוש בכל הצעה כאמור.

9. תכנים מסחריים

9.1 יכול והאתר יכלול תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים או משתמשים, המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים. תכנים כאמור יכול שיהיו בטקסט, בתמונות או בקול.

9.2 פיסנטרה לא תישא בכל אחריות לתכנים המסחריים, שיפורסמו באתר. פיסנטרה אינה כותבת, בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.

9.3 כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. פיסנטרה איננה צד לכל עסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באתר או ירכשו באמצעותן.

10. שינויים באתר, הפסקת השירות ותמיכה

10.1 על פיסנטרה לא חלה כל חובה על פי הסכם זה לספק תמיכה, תחזוקה, שדרוגים, שינויים או גרסאות חדשות של האתר. עם זאת, פיסנטרה עשויה מפעם לפעם להוציא גרסאות שדרוג של האתר, ועשויה לשדרג באופן אוטומטי את גרסת האתר בו אתה משתמש על גבי מכשיר התקשורת. אתה נותן את הסכמתך לשדרוג אוטומטי שכזה, ומסכים כי התנאים של הסכם זה יחולו על כל השדרוגים כאמור.

10.2 פיסנטרה תוכל לשנות מעת לעת את מתן השירות באתר, לרבות מבנה השירות, מראהו, היקפו, עיצובו, זמינותו וכל היבט אחר הכרוך בו, לרבות הסרת שירות קיים והוספת שירותים נוספים – שינוי כאמור לא יחייב מתן הודעה כלשהי מצד פיסנטרה. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט, בשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו, בשל שדרוג האתר, הוספת או גריעת תכנים או כל שינוי שפיסנטרה תראה לנכון לעשותו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי פיסנטרה בגין ביצוע שינויים כאמור, או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

10.3 מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית פיסנטרה להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או מקצתם כל עוד אינם גורעים מזכותו של מנוי לנצל את יתרת רכישותיו. פיסנטרה תפרסם באתר הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. עם סיום הסכם זה על ידי פיסנטרה: (א) הרישיון אשר הוענק לך בהסכם זה יפקע, ואתה, עם סיום ההסכם, תחדל מכל שימוש נוסף באתר; ו - (ב) אתה תחזיר לפיסנטרה כל רכוש מוחשי אשר כולל את זכויות הקניין הרוחני של פיסנטרה ואת כל ההעתקים שלו ו/או תמחק או תשמיד כל מידע בקשר לכך אשר מוחזק בידך באופן אלקטרוני.

10.4 פיסנטרה עושה מאמצים על מנת לשמור על תקינות האתר על מנת שתהנה ותפיק תועלת רבה מהשימוש בו. במידה שנודע לך על שגיאה או טעות כלשהי באתר, אנא הודע לנו באמצעות דואר אלקטרוני support@ravkavonline.co.il. אין ביכולת פיסנטרה להבטיח שכל תקלה תבוא על פתרונה ופיסנטרה עומדת לרשותך בכל בעיה פרטנית.

11. סיום ההתקשרות

11.1 המנוי זכאי להפסיק את התקשרותו עם פיסנטרה באשר לשירות, במתן הודעה בכתב על כך לפיסנטרה. ניתנה הודעה כאמור, תבוא ההתקשרות לסיום בתוך 3 ימים. אין בסיום ההתקשרות כאמור, כדי לגרוע מהתחייבויות המנוי לתשלום דמי נסיעה בגין שימוש בתחבורה ציבורית או בהתחייבויות אחרות של המנוי אשר נוצרו קודם לסיום ההתקשרות.

11.2 פיסנטרה תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות עם המנוי או לחסום את המנוי מלבצע פעולות, אם קיים חשש להפרת תנאי השימוש או לשימוש לא מורשה במנוי, או שתשלום המגיע מן המנוי לא נפרע במועדו ובמלואו או שהמנוי הכחיש עסקה הרשומה בחשבונו. פיסנטרה לא תהיה חייבת בהתרעה מראש אך תודיע למנוי מייד עם החסימה באמצעות האתר, או דואר אלקטרוני.

12. פרטי התקשרות

באמצעות טופס יצירת קשר.

פיסנטרה בע"מ, יצחק שדה 8, תל-אביב יפו, 073-2017498 support@pcentra.com, www.pcentra.com.

מערכת רב-קו אונליין, כל הזכויות שמורות לחברת פיסנטרה בע"מ 2019 ©